نمایشگاه هنرهای تزیینی

از دیر باز انسان اولیه تمایل خود را به زیبایی با تزئینات ساده برروی دیوارغار و ابزارهایی که ساخت به تصویر کشید. به مرور با پیشرفت بشر در زندگی اجتماعی و تکامل صنعت نقش و نگارها زیباترو جذاب تر شدند. جلوه هنرهای تزئینی در معماری و نماسازی از جمله کاشیکاری ،آجرکاری گچبری و ...در بناها، و طراحی داخلی مکانها مشهود است. این هنرها علاوه بر جنبه های زیباسازی نقش کاربردی تنگاتنگی در زندگی افراد جوامع مختلف دارند. تلفیق رنگ و طرح در دستبافتها از جمله تار و پود فرش ایرانی و ترمه ها ، پیچش گل و بوته های نقش بسته بر ظروف ، تلؤلؤ نورو رنگ درچراغها و ... لطافت و حضور روح هنرمند را بر هراثری نشان می دهد. با توجه به حضور متنوع و قابل توجه آثار مختلف در این موزه، پس از بازسازی و ساماندهی درنظر است تالاری جهت نمایش هنرهای تزئینی اختصاص داده شود.